HistoryPrice - История цен

Товаров: 6 278

 
 1. Ïëàíøåò Apple iPad Air (2019) 256 Gb Wi-Fi (MUUR2RU/A) ñåðåáðèñòûé

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  53 990

 2. Ïëàíøåò Apple iPad Air (2019) 64 Gb Wi-Fi + Cellular (MV0F2RU/A) çîëîòèñòûé

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  52 990

 3. Ïëàíøåò Apple iPad Air (2019) 64 Gb Wi-Fi + Cellular (MV0D2RU/A) ñåðûé êîñìîñ

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  52 990

 4. Ïëàíøåò Apple iPad Air (2019) 64 Gb Wi-Fi + Cellular (MV0E2RU/A) ñåðåáðèñòûé

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  52 990

 5. Ïëàíøåò Apple iPad Air (2019) 64 Gb Wi-Fi (MUUJ2RU/A) ñåðûé êîñìîñ

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  41 990

 6. Ïëàíøåò Apple iPad Air (2019) 64 Gb Wi-Fi (MUUK2RU/A) ñåðåáðèñòûé

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  41 990

 7. Ïëàíøåò Apple iPad Air (2019) 64 Gb Wi-Fi (MUUL2RU/A) çîëîòèñòûé

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  41 990

 8. Планшет Apple iPad Pro 12.9" 512GB Wi-Fi + Cellular Space Grey, MTJD2RU/A

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  119 990

 9. Ïëàíøåòíûé íîóòáóê Apple iPad mini 2019 Wi-Fi + Cellular 256 ÃÁ (MUXE2RU/A) çîëîòîé

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  54 990

 10. Ïëàíøåòíûé íîóòáóê Apple iPad mini 2019 Wi-Fi + Cellular 64 ÃÁ (MUX 52 RU/A) ñåðûé êîñìîñ

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  43 900

 11. Ïëàíøåò Lenovo Tab 3 Plus 7703 X 16 Gb ÷åðíûé (ZA1K 0070 RU)

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  9 400

 12. Ïëàíøåò Ginzzu GT-1035 (÷åðíûé)

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  5 990

 13. Ïëàíøåò Samsung GALAXY Tab S2 9.7 WiFi SM-T 813 áåëûé

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  22 791

 14. Ïëàíøåòíûé íîóòáóê Apple iPad mini 2019 Wi-Fi + Cellular 256 ÃÁ (MUXC2RU/A) ñåðûé êîñìîñ

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  54 990

 15. Ïëàíøåòíûé íîóòáóê Apple iPad mini 2019 Wi-Fi + Cellular 256 ÃÁ (MUXD2RU/A) ñåðåáðèñòûé

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  54 990