HistoryPrice - История цен

Товаров: 6 278

 
 1. Ïëàíøåòíûé íîóòáóê Apple iPad mini 2019 Wi-Fi + Cellular 64 ÃÁ (MUX 62 RU/A) ñåðåáðèñòûé

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  43 900

 2. Ïëàíøåòíûé íîóòáóê Apple iPad mini 2019 Wi-Fi + Cellular 64 ÃÁ (MUX 72 RU/A) çîëîòîé

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  43 900

 3. Ïëàíøåòíûé êîìïüþòåð Turbo 'TurboKids ×åðåïàøêè-íèíäçÿ' áåëûé ÐÒ00020469

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  6 990

 4. Ïëàíøåòíûé êîìïüþòåð Turbo 'TurboKids S5' ñèíèé ÐÒ00020506

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  5 990

 5. Ïëàíøåòíûé êîìïüþòåð Turbo 'TurboKids S5' îðàíæåâûé ÐÒ00020505

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  5 990

 6. Ïëàíøåòíûé êîìïüþòåð Turbo 'TurboKids Princess' ÐÒ00020508

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  5 990

 7. Ïëàíøåòíûé êîìïüþòåð Turbo 'MonsterPad' (áåëûé) ÐÒ00020439

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  5 590

 8. Ïëàíøåòíûé íîóòáóê ASUS Transformer Book T 101 HA-GR 029 T (90 NB0BK1-M 02290) ñåðûé

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  23 990

 9. Планшет Samsung Galaxy Tab S 10.5" 16Gb LTE Bronze (SM-T805)

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  <нет цены>

 10. Планшет Archos 101d Neon 8Gb

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  <нет цены>

 11. Планшет Apple iPad Pro 11" 256Gb Wi-Fi Space Grey, MTXQ2RU/A

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  76 890

 12. Планшет Apple iPad Pro 11" 512Gb Wi-Fi + Cellular Space Grey, MU1F2RU/A

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  104 390

 13. Планшет Samsung Galaxy Tab S5e 64Gb Silver

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  34 990

 14. Планшет Samsung Galaxy Tab S5e 64Gb Gold

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  34 990

 15. Планшет Samsung Galaxy Tab S5e 64Gb Black

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  34 990